|   | 

Jak powinny być oznaczone substancje chemiczne?

Oznakowanie chemiczne jest ważnym elementem skutecznego programu informowania o zagrożeniach. Jasne i spójne oznakowanie zapewni, że zagrożenia chemiczne będą łatwo rozpoznawalne i zrozumiałe dla pracowników.

Oznakowanie towarów: wzór, przepisy

Oznakowanie towarów musi spełniać wymagania. Etykiety na pojemniki muszą być umieszczane na zbiorczych pojemnikach na chemikalia i opakowaniach dostarczanych przez dostawców środków chemicznych. Etykiety te powinny spełniać wymagania zarówno dotyczące transportu, jak i oznakowania zagrożeń. Na etykietach winien znaleźć się:

  • Identyfikator produktu - nazwa produktu.
  • Piktogramy - grafika podająca informacje o potencjalnym zagrożeniu produktu.
  • Hasło ostrzegawcze - opisowe słowo / stwierdzenie, które wyjaśnia potencjalne zagrożenie związane z produktem. Przykłady „Niebezpieczeństwo” lub „Ostrzeżenie”.
  • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia - wyjaśnienie potencjalnego zagrożenia produktu.
  • Zwroty wskazujące środki ostrożności – które przekazują informacje, w jaki sposób zapobiegać lub minimalizować negatywne skutki kontaktu z produktem. Zwroty wskazujące środki ostrożności dzielą się na 4 kategorie: zapobieganie, reagowanie, przechowywanie i usuwanie.
  • Informacje o dostawcy dane kontaktowe producenta / dostawcy produktu, w tym nazwa firmy, adres i numer telefonu
  • W obszarach produkcyjnych chemikalia często muszą być przenoszone z ich pierwotnych pojemników do pojemników pomocniczych lub pojemników w miejscu pracy, aby ułatwić ich użycie. Kontenery w miejscu pracy są często mniejsze i mogą mieć różne kształty, które mogą ograniczać ilość informacji, które może zawierać etykieta. Etykiety na pojemnikach w miejscu pracy powinny zawierać co najmniej następujące informacje:
  • Tożsamość substancji chemicznej (nazwa chemiczna)
  • Powiązane zagrożenia (hasło ostrzegawcze i / lub zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia)
  • Piktogram

Poniższy przykład podsumowuje minimalne zalecane elementy etykiety dla pojemników.

Jak powinny być oznaczone substancje chemiczne?

Karty charakterystyki (SDS) są składnikiem Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ( GHS ). System standaryzuje kryteria klasyfikacji zagrożeń i elementy komunikacji zagrożeń chemicznych na całym świecie. Chociaż GHS nie jest rozporządzeniem, są to ramy, które prowadzą producentów przez klasyfikację i oznakowanie niebezpiecznych chemikaliów, aby lepiej chronić przed nimi ludzi i środowisko. GHS usprawnia klasyfikację i przepisy dotyczące komunikacji w przypadku niebezpiecznych chemikaliów. Bez tego jeden produkt wymaga wielu klasyfikacji, etykiet i kart charakterystyki (SDS), ponieważ systemy regulacyjne w różnych krajach tak bardzo się różnią. Dowiedz się więcej na https://consultchem.pl/.

Wcześniej karty charakterystyki funkcjonowały w taki sam sposób, jak karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Obecnie standard zapewnia wspólne i spójne podejście do klasyfikacji chemikaliów i przekazywania informacji o zagrożeniach na etykietach i kartach charakterystyki.

Zazwyczaj karta charakterystyki służy jako źródło informacji o zagrożeniach, w tym zagrożeniach dla środowiska, oraz w celu zebrania porad dotyczących środków ostrożności. Należy zauważyć, że karty charakterystyki odnoszą się bardziej do produktów niż do konkretnych miejsc pracy. Jednak karta charakterystyki daje pracodawcy możliwość opracowania aktywnego programu środków ochrony pracowników i szkolenia, które są specyficzne dla danego miejsca pracy, oraz rozważenia środków niezbędnych do ochrony środowiska. Karty charakterystyki zawierają również informacje dla ratowników, ośrodków zatruć, firm transportowych, które przewożą niebezpieczne chemikalia oraz profesjonalistów i konsumentów, którzy używają pestycydów.

Istnieją pewne kryteria, kiedy należy sporządzać kartę charakterystyki. Mianowicie, wymagana jest karta charakterystyki, gdy substancje i mieszaniny spełniają zharmonizowane kryteria dotyczące zagrożeń fizycznych, zdrowotnych lub środowiskowych w ramach GHS i gdy mieszaniny zawierają składniki, które są rakotwórcze, szkodliwe lub wystarczająco toksyczne, że przekraczają limity określone dla karty charakterystyki.

E-nacja.pl

Zobacz również