|   | 

Dotacje unijne dla osób niepełnosprawnych

Obecnie coraz częściej słyszy się o nowych kryteriach i projektach chętniej finansowanych z Funduszy Europejskich. Co więcej spora część funduszy skierowana jest na cele wyrównania różnic społecznych, a więc osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji mają szansę na otrzymanie wparcia, które polega przede wszystkim na umożliwieniu normalnego funkcjonowania w społeczeństwie tym, którym z jakiegoś powodu trudniej jest znaleźć pracę, osiągnąć samodzielność, czy stabilizację.

Z pewnością do grupy takiej zaliczają się osoby z różnymi niepełnosprawnościami i choć w dobie współczesnego rozwoju technologicznego współegzystowanie z osobami w pełni sprawnymi jest ułatwione, to jednak niepełnosprawni nadal potrzebują pomocy w pewnych aspektach życia. Chodzi tu w główniej mierze o wciąż napotykane bariery architektoniczne, gdy budynki użyteczności publicznej nie są przystosowane chociażby dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy też utrudnienie w dostępie do informacji dla osób niesłyszących lub niedowidzących.

 

 

Jednym z takich projektów, chętnie dofinansowanych przez Fundusz Europejski, który przeznaczył na realizację ponad 10 mln zł, otrzymało Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a cele dotacji stało się przygotowanie raportu na temat barier we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz kierunków wdrażania likwidacji owych utrudnień. Na tej podstawie zostanie opracowany zbór rekomendacji zmian dostosowujących politykę publiczną do wymogów konwencji.

Jednak już teraz niepełnosprawni mogą korzystać z wielu form wsparcia i udogodnień oferowanych przez Fundusz Europejski.

Zatrudnienie

Osoby z niepełnosprawnościami zazwyczaj przy próbie podejmowania zatrudnienia napotykają na dwie najbardziej znaczące przeszkody. Po pierwsze jest to wyraźny brak kompetencji, oczekiwanych przez pracodawców, czym praktycznie nie wyróżniają się na tle ogółu bezrobotnego społeczeństwa. Po drugie problemem staje się dostosowanie stanowiska pracy do szczególnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.

Właśnie takie przeszkody pomagają pokonać te instytucje, które obligują się realizować projekty dofinansowywane z Funduszu Europejskiego. Aktualnie dostępna jest, więc szeroka oferta dokształcająca, dla tych, którzy potrzebują uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje, a także planujące zdobyć doświadczenie zawodowe. W takich sytuacjach wsparcia udzielają urzędy pracy, organizacje społeczne oraz agencje pracy, przy czym projekty zawsze dzielone są na dwie grupy wiekowe – do 30. roku życia i powyżej tego targetu.

Z kolei pierwszym etapem wsparcia w poszukiwaniu pracy jest przede wszystkim określenie potencjału i aktualnej sytuacji poszukującego, a dopiero w kolejnym punkcie realizuje się kroki zwiększające szansę na zatrudnienie. Zazwyczaj projekty współfinansowanie przed Fundusz Europejski kierowane są do szerszej grupy odbiorów, ale osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość swobodnego w nich uczestniczenia, co wiąże się z dostosowaniem materiałów, udostępnieniem asystenta, czy zorganizowaniem dojazdu.

Są także projekty kierowane wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami, a dobrym na to przykładem jest projekt „Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 at z województwa mazowieckiego”, który realizowany był przez POLSKI HR-A-TRYBUT SA. W oparciu o tej projekt i dzięki dofinansowaniu liczącemu ponad 875 tys. zł pochodzącego z programu Wiedza Edukacja Rozwój szansę na zdobycie kwalifikacji na stanowiska: pracownika telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, programisty systemów urządzeń mobilnych, czy opiekuna do osoby starszej i niesamodzielnej, ma 80 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i ciężkim, choć z wykluczeniem niepełnosprawności intelektualnej i dysfunkcji słuchu.

Ponadto w Polsce realizowane są projekty wspierające w zdobyciu pracy i osiągnięciu samodzielności osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, intelektualnymi czy zaburzeniami psychicznymi, a także ich opiekunów. Co więcej, w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna posiada wymagające doświadczenie i kwalifikacje na stanowisko, do którego aplikuje, pracodawca zatrudniający, może dostać z urzędu pracy dofinansowanie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania stanowiska pracy.

Własna firma

Warto również nadmienić, że dzięki dotacjom oferowanym przez Fundusz Europejski osoby niepełnosprawne, na równi z pozostałymi osobami kwalifikującymi się do takiego wsparcia, mają szansę otrzymać grant na założenie własnej działalności gospodarczej. Wsparcia takiego udzielają głównie urzędy pracy i wynosi ono zazwyczaj ok. 20 tys. na pierwsze inwestycje, choć możliwe jest również otrzymywanie dopłat miesięcznych, które przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów stałych odnotowanych w pierwszym roku działalności.

Istnieje jednak inna opcja, polegająca na stworzeniu lub przyłączeniu się do podmiotu ekonomii społecznej. Przy czym w jednostkach takiego wsparcia wymagane jest uczestnictwo osób w szczególnie trudnej sytuacji, czy takich zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie doradczo-szkoleniowe i finansowe udzielają specjalnie powołane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej, które aktualnie funkcjonują w całym kraju. Lista wszystkich ośrodków dostępna jest na stronie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

E-nacja.pl

Zobacz również